فیلم آموزشی شیمی تجزیه

فیلم های آموزشی

فیلم های آموزش شیمی تجزیه

شیمی تجزیه (Analytical Chemistry) شاخه‌ای از دانش بنیادین شیمی است که به مطالعه روش‌های جداسازی، شناسایی و بررسی کمی اجزای طبیعی یا مصنوعی یک…
بسته