دانلود رایگان جزوات دکتری کشاورزی

مهندسی کشاورزی

دانلود رایگان جزوه طرح آزمایشات کشاورزی

ایران نخستین کشور دنیاست که در آن کشاورزی و زراعت آغاز گردیده‌است. و انسان اولیه برای اولین بار در فلات…
مهندسی کشاورزی

دانلود رایگان جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری کشاورزی

فیزیولوژی گیاهان زراعی کشف قوانینی که بر تغذیه گیاه و رشد و نمو آن حکومت می‌کند، شناخت توانایی واقعی سلولها…
مهندسی کشاورزی

دانلود رایگان جزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی دکتری کشاورزی

زراعت نباتات صنعتی: پنبه : GYPIUM ABBAUM    مشخصات گیاه شناسی : پنبه گیاهی گلدار (دو لپه ) از تیره مالواسه…
مهندسی کشاورزی

دانلود رایگان جزوه غلات و دیمکاری دکتری کشاورزی

دیم‌کاری یا کشت دیم نوعی کشاورزی مخصوص مناطق خشک است که در آن تنها بارش‌های آسمانی تامین‌کننده آب مورد نیاز…
مهندسی کشاورزی

دانلود رایگان جزوه اکولوژی زراعی دکتری کشاورزی

بوم‌شناسی یا اکولوژی بررسی دانش برهمکنش‌های میان جانداران و زیست‌بوم – محیط زندگی – آن‌ها است. می‌توان مدعی شد که…
بسته