ریاضیات

دانلود رایگان ریاضی عمومی ۲(جبرخطی)

اقای دکتر محمد غلامزاده محمودی

کانال تلگرام تخصصی شیمی

جلسه اول

 

جلسه دوم

 

جلسه سوم

 

جلسه چهارم

 

جلسه پنجم

 

جلسه ششم

 

جلسه هفتم

 

جلسه هشتم(قسمت اول)

 

جلسه هشتم (قسمت دوم)

 

جلسه نهم

 

جلسه دهم

 

جلسه یازدهم

 

جلسه دوازدهم

 

جلسه سیزدهم

 

جلسه چهاردهم

 

جلسه پانزدهم

 

جلسه شانزدهم

 

جلسه هفدهم

 

جلسه هجدهم

 

جلسه نوزدهم

 

جلسه بیستم

 

جلسه بیست و یکم

 

جلسه بیست و دوم

 

جلسه بیست و سوم

 

جلسه بیست و چهارم

 

جلسه بیست و پنجم

 

جلسه بیست و ششم

 

جلسه بیست و هفتم

 

جلسه بیست و هشتم

 

جلسه بیست و نهم

 

جلسه سی ام

دکمه بازگشت به بالا